czwartek, 14 marca 2013

Scal Model Addict Magazine


Ostatnio na rynku modelarskim pojawiło się nowe czasopismo Scale Model Addict Magazine. Wywodzi się ono z forum modelarskiego Scale Model Addict (link tutaj). Magazyn ma się ukazywać co 2 miesiące, a jego forma jest inna od tej w czasopismach obecnie dostępnych. Nie znajdziemy w nim działów poświęconych w całości recenzjom modeli oraz omówieniom nowości na rynku. Cechą charakterystyczną dla Magazynu są natomiast kolumny, które będą pojawiały się cyklicznie jak np. Tales from the man Cave (tłumaczenie własne: Opowieści z męskiej jaskini ), From the ground up (tłumaczenie własne: Od ziemi w górę ), In Detail (tłumaczenie własne: W szczegółach), The War Room (tłumaczenie własne: Pokój Wojenny), Show & Tell (tłumaczenie własne: Pokaż i powiedz).
Lately on the market appeared a new magazine called Scale Model Addict Magazine. It originates from the modelling Board Scale Model Addict (link here). It will be a bimonthly magazine, and its form is different from magazines that currently available. There will be no sections devoted entirely to reviews and Discussions of new models on the market. A characteristic feature of the magazine, however, are the columns that will appear on a regular basis, such as Tales from the Man Cave, From the ground up, In Detail, The War Room, Show & Tell.

W Opowieściach z męskiej jaskini będą omawiane sposoby wykonywania poszczególnych elementów w modelu wraz z technikami ich uzyskania. Od ziemi w górę będzie omawiać sposób wykonania podstawek, zaczynając od podłoża wraz z roślinością i pozostałymi dodatkami, które możemy na nich znaleźć. W szczegółach to dział poświęcony dokładnemu omówieniu różnych technik modelarskich, opisanych krok po kroku wraz z dokumentacją zdjęciową. W Pokoju Wojennym omawiane będą techniki wykonywania modeli do systemów bitewnych. Dział Pokaż i powiedz poświęcony będzie omówieniu ciekawych modeli, które zostały zaprezentowane przez członków forum modelarskiego SMA.
In Tales from the Man Cave will be discussed how to create and make various elements on our models with the techniques on how to obtain them. From the ground up will discuss how to make bases, starting from the ground along with vegetation and other additives that can be found on them. In Detail section will discuss different modeling techniques, described step by step, along with photographic documentation. The War Room will discuss techniques used for battlefield systems models. Show and Tell column will be devoted to discussion of interesting models that were presented by members of SMA forum.

Oprócz wyżej opisanych stałych elementów czasopisma, w każdym numerze znadziemy dużą ilość artykułów dokładnie przedstawiających wykonanie modeli wszelkiego rodzaju. W numerze pierwszym omówiono:
• Włoską Tankietkę z miotaczem płomieni wykonaną przez Ken’a Abrams’a,
• KV- 8 z miotaczem płomieni wykonany przez Kyle’a Nelson’a,
• zardzewiały śmietnik wykonany przez Iain’a Hamilton’a,
• SBD-1 Dauntless’a w wykonaniu Chris’a Spalding’a,
• Królewskiego Tygrysa w 1/48 wykonanego przez Jose Luis’a Lopez’a Ruiz’a,
• Ketzer’a z serii Ma.K w wykonaiu Ken’a Abrams’a,
• dioramę Burden of Sorrow wykonaną przez Rick’a Lawler’a.

In addition to the above fixed elements of the magazine, each issue will have a large number of articles about model build of all genres. The first issue contains:
• Italian Tankette with flamethrower made by Ken Abrams,
• KV-8 flamethrower made by Kyle Nelson,
• Rusty Dumpster made by Iain Hamilton,
• SBD-1 Dauntless performed by Chris Spalding,
• King Tiger in 1/48 made by Jose Lopez Luis Ruiz,
• Ketzer from Ma.K series made by Ken Abrams,
• Burden of Sorrow diorama created by Rick Lawler.

Docelowo czaspismo będzie się ukazywać nie tylko w formie papierowej, ale również na nośnikach elektronicznych. Ciekawym dodatkiem dla osób, które dokonają prenumeraty będą filmiki instruktażowe.
Ultimately magazine will appear not only on paper but also in digital version. An interesting addition will be for people who made subscription and that will be instructional videos that will be available on the magazine site.

Poniżej zamieszczam link do strony internetowej Scale Model Addict Magazine, na której bezpłatnie można przejrzeć kilka wybranych stron oraz dokonać prenumeraty. http://magazine.scalemodeladdict.com/
Below is a link to a website Scale Model Addict Magazine, which can be viewed free of charge a few selected pages and make your subscription. http://magazine.scalemodeladdict.com/

Jest to czasopismo godne uwagi zatem gorąco je polecam.
It is therefore noteworthy magazine and I highly recommend it.

2 komentarze: